Retailcoin

Bitcoins en belastingen

By 14 september 2018 No Comments

door Chelsea Wong, fiscalist

‘In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes’

Hoewel Bitcoins en andere cryptocurrencies nog veel geheimen voor ons hebben, houdt de belastingdienst ze nauwlettend in de gaten. U bent namelijk verplicht cryptocurrencies (in een digitale portemonnee) in euro’s op te geven middels het belastingaangifteformulier. Als u dat niet doet, kunnen deze digitale munten gezien worden als zwart geld. Voor veel mensen is het onduidelijk hoe de belastingdienst hiermee omgaat bij de belastingaangifte. In deze blogpost zal ik helder uitleggen hoe cryptocurrencies en belasting werken.

Box 3. Inkomen uit sparen en beleggen (vermogensbelasting)

Cryptocurrencies die behoren tot bezittingen uit box 3 dienen ieder jaar in euro’s te worden opgegeven als inkomen uit sparen en beleggen.[1] De peildatum voor de waarde van de crypto’s wordt exact gesteld op het begin van het belastingjaar om nul uur nul.[2] Voor de aangifte 2017 geef je dus de waarde op 1 januari 2017 om 0:00.00 uur op. In 2017 bedraagt het heffingsvrije vermogen € 25.000 (of € 50.000 voor fiscale partners).[3] Voor het bedrag boven het heffingsvrije vermogen wordt, afhankelijk van de vermogensomvang, effectief 0,87% tot 1,65% belasting over geheven. Er wordt enkel vermogensbelasting geheven over het vermogen in crypto’s. Winst als gevolg van een koersstijging wordt niet afzonderlijk belast omdat het gezien wordt als vermogensgroei.

Box 1. Winst uit onderneming of Resultaat uit overige werkzaamheden (bron van inkomen)

In beginsel worden cryptocurrencies tot box 3 vermogen gerekend, tenzij je er actief in handelt en daar professioneel veel tijd en/of energie in steekt. Hierbij is de cruciale vraag of het handelen (en/of ‘minen’) normaal vermogensbeheer te boven gaat. Als dat zo is, dan wordt de winst in box 1 belast als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ of als ‘winst uit onderneming’. Dit is fiscaal minder aantrekkelijk omdat het progressieve tarief in box 1 kan oplopen tot 52%.

Om te bepalen tot welke box de cryptocurrencies moeten worden gerekend, wordt er in principe getoetst aan 3 criteria: deelname aan het economische verkeer, beoogd voordeel en het gegeven dat dit voordeel redelijkerwijs te verwachten moet zijn. Als dit gebeurt in het kader van bijverdienste, dan kan dit door de belastingdienst gezien worden als ‘overige werkzaamheden’. Als dit gebeurt vanuit een zakelijk perspectief dan zullen de opbrengsten waarschijnlijk worden aangemerkt als ‘winst uit onderneming’.

Het is vooraf niet goed te zeggen of er nu sprake is van box 3 (vermogen) of van box 1 (inkomsten, arbeid/winst). Het blijft vooralsnog een grijs gebied waarbij de individuele feiten de doorslag zullen moeten geven.

 

Omzetbelasting (BTW)

Er hoeft geen BTW te worden betaald over het inkopen en verkopen van crypto’s in Europa. Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat crypto’s betaalmiddelen zijn en dus niet belast worden met BTW.[4] Dit geldt ook wanneer je crypto’s verhandelt alsof het een goed is. Dit betekent dat er geen administratieve verplichtingen zijn voor de BTW. Derhalve hoeven er ook geen facturen te worden uitgereikt.

Disclaimer: wij zijn geen belastingadviseurs, voor specifiek advies rondom belastingen kunt u het best terecht bij een belastingadviseur.

 


[1]https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_bezittingen/

[2] Art. 5.2 Lid 1 Wet inkomstenbelasting 2001

[3] Art. 5.5 Wet inkomstenbelasting 2001

[4]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=604646

Leave a Reply

WhatsApp chat